RESERVEDklub

INFORMAČNÉ MEMORANDUM

Vážení členovia RESERVED klub,

Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 Vás chceme informovať, že bezpečnosť Vašich údajov je našou výsostnou prioritou a preto sme pristúpili k určitým zmenám v poskytovaní našich služieb, ktoré priamo súvisia s ochranou osobných údajov.

Vypracovali sme Informačné memorandum ktoré obsahuje časť Zásady ochrany osobných údajov, v ktorej Vás informujeme o tom za akým účelom a v akom rozsahu Vaše osobné údaje spracovávame, na akú dobu, či sú osobné údaje poskytované sprostredkovateľom a či sú prenášané mimo územia Európskej únie, aké práva máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom a tiež naše kontaktné údaje. V časti Postup pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia sa venujeme spôsobu pri uplatnení konkrétneho práva. Oba dokumenty nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Budú Vám k dispozícii na našej Webstránke

Podľa predmetného nariadenia okrem práv na prístup k Vašim údajom, ichopravu a vymazanie (na zabudnutie), máte aj ďalšie práva vyplývajúce z Nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov a právo namietať proti spracovaniu údajov. Prispôsobili sme náš Zákaznícky program RESERVED klub novým požiadavkám, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

A. Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú členov Zákazníckeho programu RESERVED klub a chceme Vás ubezpečiť, že vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohlicítiť bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní výhod z členstva v RESERVED klube. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ

LPP Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,oddiel Sro, vložka č.13176/S, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 787 507 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „LPP“), so základným imaním vo výške 454 757 Euro, ktoré bolo splatené v celej výške.

Účel spracovania osobných údajov

LPP spracováva osobné údaje členov Zákazníckeho programu RESERVED klub za účelom realizácie vernostného programu a uplatňovania výhod z členstva v klube pre zákazníkov obchodných prevádzok RESERVED na území Slovenskej republiky. To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

- Registráciu v RESERVED klube formou spracovania Prihlášky do RESERVED klubu
- Vydanie členskej kary RESERVED klub
- Vedenie databázy členov za účelom evidencie ich nákupov
- Zasielanie informácií o získaných výhodách a zľavových kupónoch
- Zriadenie Konta, ktoré je Vám prístupné po zadaní prihlasovacieho hesla
- Zasielanie newslettera - ponúk a informácií o produktoch a akciách Prevádzkovateľa v obchodných prevádzkach RESERVED
- Zasielanie newslettera - ponúk a reklám na produkty a služby skupiny LPP

Typ údajov

LPP spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na to aby ste sa stali členom RESERVED klubu:

- Oslovenie Pán, Pani, Titul
- Meno* a priezvisko*
- Ulica, popisné číslo, orientačné číslo, PSČ
- E-mail*
- Mobilný telefón
- Deň a mesiac narodenia

Údaje označené „*“ sú povinné, ostatné údaje poskytujete RESERVED klubu dobrovoľne.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané vsúlade s Nariadením a Zákonom.

Vaše osobné údaje spracovávame za podmienky, že vyjadríte súhlas so spracovaním osobných údajov na Vami vyplnenej Prihláške do RESERVED klubu, ktorá je Vám k dispozícii na obchodných prevádzkach zn. RESERVED alebo na stránke . Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať Vaše členstvo v RESERVED klube.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasusa bude týkať Vami zvoleného účelu spracovania a to buď vedenia členstva v RESERVED klube alebo zasielania newslettera. Ak odvoláte svoj súhlas s vedením členstva v RESERVED klube Vaše údaje budú z databázy RESERVED klubu vymazané a ďalej ich už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu na zasielanie newslettera je možné vykonať kliknutím na odkaz v poslednom newsletteri, ktorý Vám bude doručený. Odvolanie súhlasunemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním aneovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

2. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajovnebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube, Vaše údaje budú vymazané z databázy RESERVED klubu a zároveň bude skartovaná Vaša prihláška do RESERVED klubu a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

3. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov vo vzťahu ku konkrétnemu účelu a to buď k členstvu v RESERVED klube alebo k zasielaniu newsletterov. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietokproti spracúvaniu osobných údajov za účelom členstva RESERVED klube v znamená, že budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube, Vaše údaje z databázy RESERVED klub budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje ani newsletter. V prípade , že budete namietať proti spracovaniu údajov za účelom zasielania newslettera, zabezpečíme aby Vám tento nebol viac zasielaný.

4. Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanieVašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou, okrem prípadu, že obmedzíte spracovanie osobného údaju E-mail, v tomto prípade budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne vo Vašom Konte alebo zaslaním e-mailu na .

6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom alebo na . Špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

7. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

8. Vami poskytnuté údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Sme povinníinformovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje uchovávame do doby kým nie je Vaše Konto na stránke vymazané. Konto môže byť vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie. Zároveň Vás však chceme informovať, že Vaše údaje budeme spracovávať po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v RESERVED klube.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri najbližšom nákupe v prevádzke RESERVED na území Slovenskej republiky podpísali novú Prihlášku do RESERVED klubu, ktorej obsahom je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom členstva v RESERVED klube v súlade s platným Nariadením a zákonom. Súhlas bude možné v krátkej dobe udeliť aj elektronicky cez stránku www.reservedklub.sk

Naše systémy zachovajú takéinformácie za účelom archivácie Vašich transakciív rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebnépre uplatnenia nárokovak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom kanálu podľa Vášho výberu:

1. E-mailom na adresu: ; alebo gdpr.slovakia@lppsa.com
2. Telefonicky na číslo: 0850 888 058
3. Poštovou zásielkou: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

LPP môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie určitých úkonov, napríklad vedenie a správa databázy členov RESERVED klub, vydanie členskej kary RESERVED klub, zasielanie informácií o získaných výhodách a zľavových kupónoch a zasielanie.

Osobné údaje členov RESERVED klub nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.

Osobné údaje Užívateľov Webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

B. Postup pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia

Pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia nám môžete adresovať nasledovné požiadavky vo vzťahu k Vašim osobným údajom:

a) vymazať osobné údaje
b) zrušiť Konto
c) odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
d) namietať proti spracovaniu osobných údajov

tieto požiadavky by mali viesť k vymazaniu Vašich osobných údajov z databázy členov RESERVED klub a zrušeniu Konta. Vašu požiadavku sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr avšak nie v lehote dlhšej ako 20 dní.Člen RESERVED klubu obdrží nasledujúce informácie:

“Chceme Vás upozorniť, že akonáhle sme odoslali túto správu, ukončili sme spracovanie Vašich osobných údajov ako ste žiadali a odstránili sme Vaše údaje z databázy RESERVED klub a zrušili Vaše konto na stránke www.reservedklub.sk. Prosím vezmite na vedomie, že ukončenie spracovania nemá vplyvna zákonnosť spracúvania do okamihu doručenia oznámenia aneovplyvní také činnosti, ktorých predmetom je archivácia pre účely uplatnenia nárokov alebo ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Akonáhle je Vaše Konto odstránené, nebudete môcť čerpať výhody v členstva v RESERVED klub.

Môžete sa kedykoľvek znovu registrovať v Zákazníckom programe RESERVED klub”.

e) Obmedzenie spracúvania osobných údajov
f) Žiadosť o informáciu o rozsahuosobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
g) Žiadosť o zmenu alebo opravuosobných údajov

Tieto žiadosti sú individuálne a je zložité s určitosťou špecifikovať kedy budú spracované, to je prípad kedy využijeme možnosť dlhšej doby t.j. 30 dní, aj keď predpokladáme, že to budeme schopní zabezpečiť v lehote 20 dní.

h) Požiadavka na prenos údajov.

V takomto prípade:

Musíme získať potvrdenie, že požiadavku si preukázateľne uplatnila dotknutá osoba – toto je podmienka od ktorej nemôžeme upustiť. Preto po jej obdržaní Vás vyzveme na potvrdenie e-mailom, na e-mailovú adresu info@reservedklub.sk, v takomto e-maily musí člen RESERVED klub uviesť svoje identifikačné údaje a presne uviesť, ktorému subjektu (meno, e-mailová adresa) a v akom rozsahu majú byť údaje prenesené.

Čo sa týka formátu, v ktorom budú údaje prenesené, bude to elektronicky, t.j. vo formáte v ktorom my údaje zaznamenávame a uchovávame.

Prenos údajov tretej strane bude oznámený zákazníkovi formou správy. Napríklad: “Oznamujeme Vám, že na Vašu žiadosť sme Vami špecifikované údaje preniesli Vami určenému subjektu”

i) Žiadosť o informáciu o rozsahu spracovania údajov.
j) Iné, Nariadením neupravené požiadavky

Musíme získať potvrdenie, že požiadavku si preukázateľne uplatnila dotknutá osoba – toto je podmienka od ktorej nemôžeme upustiť. Preto po jej obdržaní Vás vyzveme na potvrdenie e-mailom, na e-mailovú adresu info@reservedklub.sk, v takomto e-maily musí člen RESERVED klub uviesť svoje identifikačné údaje, ktoré nám umožnia ich overenie oproti údajom, ktoré sú v našej databáze.

Informáciu poskytneme v súlade s rozsahom definovaným v žiadosti a to formou e-mailu na adresu špecifikovanú členom RESERVED klubu, okrem prípadu, že člen RESERVED klubu si výslovne vyžiada písomnú formu.

V prípade nejasností prosím kontaktujte na info@reservedklub.sk alebo gdpr.slovakia@lppsa.com, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti Prevádzkovateľa.