RESERVEDklub

INFORMAČNÉ MEMORANDUM

Vážení členovia RESERVED klub,

Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 Vás chceme informovať, že bezpečnosť Vašich údajov je našou výsostnou prioritou a preto sme pristúpili k určitým zmenám v poskytovaní našich služieb, ktoré priamo súvisia s ochranou osobných údajov.

Vypracovali sme Informačné memorandum ktoré obsahuje časť Zásady ochrany osobných údajov, v ktorej Vás informujeme o tom za akým účelom a v akom rozsahu Vaše osobné údaje spracovávame, na akú dobu, či sú osobné údaje poskytované sprostredkovateľom a či sú prenášané mimo územia Európskej únie, aké práva máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom a tiež naše kontaktné údaje. V časti Postup pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia sa venujeme spôsobu pri uplatnení konkrétneho práva. Tento dokument nadobudol účinnosť 25. mája 2018 a jeho aktualizácia je účinná od 16. novembra 2020. Dokument Vám je k dispozícii na našej Webstránke www.reservedklub.sk a tiež na obchodných prevádzkach značky RESERVED na území Slovenskej republiky.

Podľa predmetného nariadenia okrem práv na prístup k Vašim údajom, ichopravu a vymazanie (na zabudnutie), máte aj ďalšie práva vyplývajúce z Nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov a právo namietať proti spracovaniu údajov. Prispôsobili sme náš Zákaznícky program RESERVED klub novým požiadavkám, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

A. Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú členov Zákazníckeho programu RESERVED klub a chceme Vás ubezpečiť, že vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohlicítiť bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní výhod z členstva v RESERVED klube. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ

LPP Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,oddiel Sro, vložka č.13176/S, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 787 507 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „LPP“), so základným imaním vo výške 454 757 Euro, ktoré bolo splatené v celej výške.

Účel spracovania osobných údajov

LPP spracováva osobné údaje členov Zákazníckeho programu RESERVED klub za účelom realizácie vernostného programu a uplatňovania výhod z členstva v klube pre zákazníkov obchodných prevádzok RESERVED na území Slovenskej republiky. To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

- Registráciu v RESERVED klube formou spracovania Prihlášky do RESERVED klubu
- Vydanie členskej kary RESERVED klub
- Vedenie databázy členov za účelom evidencie ich nákupov
- Zasielanie informácií o získaných výhodách a zľavových kupónoch
- Zriadenie Konta, ktoré je Vám prístupné po zadaní prihlasovacieho hesla
- Zasielanie newslettera - ponúk a informácií o produktoch a akciách Prevádzkovateľa v obchodných prevádzkach RESERVED
- Zasielanie newslettera - ponúk a reklám na produkty a služby skupiny LPP

Typ údajov

LPP spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na to aby ste sa stali členom RESERVED klubu:

- Oslovenie Pán, Pani, Titul
- Meno* a priezvisko*
- Ulica, popisné číslo, orientačné číslo, PSČ
- E-mail*
- Mobilný telefón**
- Deň a mesiac narodenia

Údaje označené „*“ sú povinné, ostatné údaje poskytujete RESERVED klubu dobrovoľne.
V prípade uvedenia údajov označených „**“ Vám budú zasielané informácie aj formou SMS.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané vsúlade s Nariadením a Zákonom. Osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od zákazníka resp. budúceho člena RESERVED klubu.

Vaše osobné údaje spracovávame za podmienky, že vyjadríte súhlas so spracovaním osobných údajov na Vami vyplnenej Prihláške do RESERVED klubu, ktorá je Vám k dispozícii na obchodných prevádzkach zn. RESERVED alebo na stránke www.reservedklub.sk. Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať Vaše členstvo v RESERVED klube. Vzor súhlasu na prihláške znie nasledovne:

„Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Zákaznícky program RESERVED klub.
1. Udelenie súhlasu: Podpísaním tohto formulára nižšie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujete spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13176/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/bydlisko, telefón, e-mail a dátum narodenia (ďalej ako „Osobné údaje“) na účely zriadenia členstva v Reserved klube, čo zahŕňa najmä vydanie členskej karty Reserved klub, členstvo a poberanie výhod a zliav v rámci ponúk Prevádzkovateľa, zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a informácií o produktoch a akciách Prevádzkovateľa ako aj ponúk a reklám na produkty a služby skupiny LPP (ďalej ako „Účel“).
2. Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu piatich (5) rokov.
3. Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné.
4. Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica alebo e-mailom na email info@reservedklub.sk.
V prípade, odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel a zároveň Vám týmto okamihom zaniká aj členstvo v Reserved klube. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
5. Ostatné informácie pre dotknutú osobu: Týmto Vám dávame ešte na vedomie, že podľa ZoOOÚ a GDPR:
• Osobné údaje budú spracúvané na daný Účel Prevádzkovateľom a ostatnými príjemcami ako je bližšie uvedené v Informačnom memorande;
• máte právo požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké Osobné údaje o Vás spracúva, vysvetlenie od Prevádzkovateľa ohľadom spracúvania Osobných údajov, požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom, o ich výmaz, opravu, aktualizáciu, obmedziť ich spracúvanie alebo zabezpečiť ich prenos k inému subjektu;
• v prípade pochybností o spracúvaní Osobných údajov Prevádzkovateľom, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR;
• komplexné informácie ohľadom spracúvania Vašich Osobných údajov nájdete v informačnom memorande, ktoré je zverejnené na webstránke na www.reservedklub.sk; v záložke Zásady ochrany osobných údajov a je k dispozícii aj na každej prevádzke Prevádzkovateľa.
V prípade, ak budete mať ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich Osobných údajov, môžete kontaktovať Prevádzkovateľa písomne na adrese LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, e-mailom na gdprproject@lppsa.com alebo na každej prevádzke Prevádzkovateľa.
Svojim podpisom potvrdzujem, že mnou poskytnuté kontaktné údaje sú správne.
V prípade, zmeny mnou poskytnutých údajov sa zaväzujem túto skutočnosť písomne oznámiť Prevádzkovateľovi, zároveň beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím nesprávnych údajov, resp. oneskorené oznámenie zmeny údajov.“

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasusa bude týkať Vami zvoleného účelu spracovania a to buď vedenia členstva v RESERVED klube alebo zasielania newslettera. Ak odvoláte svoj súhlas s vedením členstva v RESERVED klube Vaše údaje budú z databázy RESERVED klubu vymazané a ďalej ich už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu na zasielanie newslettera je možné vykonať kliknutím na odkaz v poslednom newsletteri, ktorý Vám bude doručený. Odvolanie súhlasunemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním aneovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

2. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajovnebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube, Vaše údaje budú vymazané z databázy RESERVED klubu a zároveň bude skartovaná Vaša prihláška do RESERVED klubu a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

3. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov vo vzťahu ku konkrétnemu účelu a to buď k členstvu v RESERVED klube alebo k zasielaniu newsletterov. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietokproti spracúvaniu osobných údajov za účelom členstva RESERVED klube v znamená, že budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube, Vaše údaje z databázy RESERVED klub budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje ani newsletter. V prípade , že budete namietať proti spracovaniu údajov za účelom zasielania newslettera, zabezpečíme aby Vám tento nebol viac zasielaný.

4. Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanieVašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou, okrem prípadu, že obmedzíte spracovanie osobného údaju E-mail, v tomto prípade budeme nútení ukončiť Vaše členstvo v RESERVED klube. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne vo Vašom Konte alebo zaslaním e-mailu na info@reservedklub.sk.

6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom info@reservedklub.sk alebo na gdprproject@lppsa.com. Špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

7. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

8. Vami poskytnuté údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje spracovávame po dobu členstva v RESERVED klube, to znamená do doby, kým nie je Vaše Konto na stránke www.reservedklub.sk vymazané. Konto môže byť vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie. Zároveň Vás chceme informovať, že Vaše údaje budeme uchovávať maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v RESERVED klube alebo po dobu 30 dní od ukončenia členstva alebo odvolania súhlasu. Po uplynutí tejto lehoty budú Vaše osobné údaje zlikvidované a z databázy bezpečne vymazané.

Môže sa stať, že budeme v našich systémoch za účelom archivácie Vašich transakcií uchovávať také informácie v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov, ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom kanálu podľa Vášho výberu:

1. E-mailom na adresu: info@reservedklub.sk; alebo gdprproject@lppsa.com
2. Telefonicky na číslo: 0850 888 058
3. Poštovou zásielkou: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

LPP môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, ktorí nám poskytujú služby a uskutočňujú určené úkony alebo nám pomáhajú pri naplnení účelu, ktorý sledujeme napr. vedenie a správa databázy členov RESERVED klub, vydanie členskej kary RESERVED klub, zasielanie informácií o získaných výhodách a zľavových kupónoch.

Osobné údaje členov RESERVED klub nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.

Osobné údaje Užívateľov Webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

B. Postup pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia

Pri uplatnení práv, ktoré Vám vyplývajú z Nariadenia nám môžete adresovať nasledovné požiadavky vo vzťahu k Vašim osobným údajom:

a) vymazať osobné údaje
b) zrušiť Konto
c) odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
d) namietať proti spracovaniu osobných údajov

tieto požiadavky by mali viesť k vymazaniu Vašich osobných údajov z databázy členov RESERVED klub a zrušeniu Konta. Vašu požiadavku sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr avšak nie v lehote dlhšej ako 20 dní.Člen RESERVED klubu obdrží nasledujúce informácie:

“Chceme Vás upozorniť, že akonáhle sme odoslali túto správu, ukončili sme spracovanie Vašich osobných údajov ako ste žiadali a odstránili sme Vaše údaje z databázy RESERVED klub a zrušili Vaše konto na stránke www.reservedklub.sk. Prosím vezmite na vedomie, že ukončenie spracovania nemá vplyvna zákonnosť spracúvania do okamihu doručenia oznámenia aneovplyvní také činnosti, ktorých predmetom je archivácia pre účely uplatnenia nárokov alebo ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní. Akonáhle je Vaše Konto odstránené, nebudete môcť čerpať výhody v členstva v RESERVED klub. Môžete sa kedykoľvek znovu registrovať v Zákazníckom programe RESERVED klub”.

e) Obmedzenie spracúvania osobných údajov
f) Žiadosť o informáciu o rozsahuosobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
g) Žiadosť o zmenu alebo opravuosobných údajov

Tieto žiadosti sú individuálne a je zložité s určitosťou špecifikovať kedy budú spracované, to je prípad kedy využijeme možnosť dlhšej doby t.j. 30 dní, aj keď predpokladáme, že to budeme schopní zabezpečiť v lehote 20 dní.

h) Požiadavka na prenos údajov.

V takomto prípade:

Musíme získať potvrdenie, že požiadavku si preukázateľne uplatnila dotknutá osoba – toto je podmienka od ktorej nemôžeme upustiť. Preto po jej obdržaní Vás vyzveme na potvrdenie e-mailom, na e-mailovú adresu info@reservedklub.sk, v takomto e-maily musí člen RESERVED klub uviesť svoje identifikačné údaje a presne uviesť, ktorému subjektu (meno, e-mailová adresa) a v akom rozsahu majú byť údaje prenesené.

Čo sa týka formátu, v ktorom budú údaje prenesené, bude to elektronicky, t.j. vo formáte v ktorom my údaje zaznamenávame a uchovávame.

Prenos údajov tretej strane bude oznámený zákazníkovi formou správy. Napríklad: “Oznamujeme Vám, že na Vašu žiadosť sme Vami špecifikované údaje preniesli Vami určenému subjektu”

i) Žiadosť o informáciu o rozsahu spracovania údajov.
j) Iné, Nariadením neupravené požiadavky

Musíme získať potvrdenie, že požiadavku si preukázateľne uplatnila dotknutá osoba – toto je podmienka od ktorej nemôžeme upustiť. Preto po jej obdržaní Vás vyzveme na potvrdenie e-mailom, na e-mailovú adresu info@reservedklub.sk, v takomto e-maily musí člen RESERVED klub uviesť svoje identifikačné údaje, ktoré nám umožnia ich overenie oproti údajom, ktoré sú v našej databáze.

Informáciu poskytneme v súlade s rozsahom definovaným v žiadosti a to formou e-mailu na adresu špecifikovanú členom RESERVED klubu, okrem prípadu, že člen RESERVED klubu si výslovne vyžiada písomnú formu.

V prípade nejasností prosím kontaktujte na info@reservedklub.sk alebo gdprproject@lppsa.com, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti Prevádzkovateľa.