RESERVEDklub

PRAVIDLÁ zákazníckeho programu RESERVED KLUB od 29. APRÍLA 2021

Preambula:

Zákaznícky program RESERVED klub (ďalej len „Reserved klub“, alebo „program“) je program pre zákazníkov spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. so sídlom J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v OR OS Banská Bystrica Odd: Sro, vl. č. 13176/S, IČO 36 787 507, IČ DPH: SK2022386729, ďalej len „prevádzkovateľ“. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov prevádzkovateľa a to v obchodných prevádzkach s názvom RESERVED na území Slovenskej Republiky. Podmienky členstva v RESERVED KLUBe sa vzťahujú len na nákupy zrealizované v obchodných prevádzkach, nie cez e-shop.

Zákazníci sa stávajú členmi RESERVED klubu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojim podpisom na prihláške alebo iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

ČLENSTVO V RESERVED KLUBE:

Členom RESERVED klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 16 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do RESERVED klubu a svojím podpisom na prihláške do RESERVED klubu potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami RESERVED klubu. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta, ktorú možno využiť k získaniu výhod na všetkých prevádzkach RESERVED. Členstvo je bezplatné. Karta musí byť predložená pred nákupom, bez predloženia karty nie je možné uplatniť žiadnu z výhod.

Po vyplnení a podpise prihlášky do RESERVED klubu na predajni zákazník obdrží uvítací e-mail so žiadosťou o dokončenie svojej registrácie potvrdením individuálneho hesla na prístup ku svojmu zákazníckemu účtu (kontu). Po zadaní hesla k zákazníckemu kontu má zákazník možnosť prehliadať si stav svojho účtu, opravovať svoje osobné údaje a vymieňať získané body za poukážky na zľavu na nákup tovaru zo sortimentu prevádzkovateľa.

Podpísaním prihlášky do zákazníckeho programu RESERVED klub, alebo potvrdením online prihlášky udeľuje zákazník Spoločnosti súhlas na spracovanie svojich osobných údajov aj pre marketingové účely – zasielanie newslettrov RESERVED a e-shopu RESERVED, informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a o ďalších aktivitách v sieti predajní RESERVED formou priameho marketingu.

Získanie karty Reserved klubu

Prihlásenie do RESERVED klubu je možné prostredníctvom internetu alebo písomnej prihlášky na prevádzke. Po vyplnení prihlášky do programu získa zákazník kartu, na ktorú môže načítavať body vo všetkých prevádzkach RESERVED na území SR.

Odmeny v zákazníckom programe:

Členovia programu sú odmeňovaní za vernosť formou poukážok na zľavu do výšky získaných bonusových bodov za nákupy odo dňa registrácie za člena RESERVED klub. Za každé 1,-€ (jedno euro) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod (ďalej len „Bonusové body“). Platnosť Bonusových bodov je časovo obmedzená – Bonusové body sú platné počas 36 mesiacov od ich získania, po uvedenom období budú automaticky zrušené.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie bodov napr. pri mimoriadnych zľavových akciách.

1.Bonusové body:
Člen programu je za účelom získania Bonusových bodov povinný predložiť svoju zákaznícku kartu obsluhe pokladne a to pred začatím blokovania nákupu do elektronickej registračnej pokladnice. Bonusové body sú členovi programu pripísané na jeho osobný zákaznícky účet (ďalej len „Bodový účet“) na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen programu vykoná na prevádzkach prevádzkovateľa.

2. Poukážka na zľavu
Za každých oprávnene načítaných 100 bodov je člen programu oprávnený získať poukážku na zľavu na nákup tovaru zo sortimentu prevádzkovateľa vo výške 5 €. Poukážky na zľavu môžu členovia programu získať výlučne na webových stránkach prevádzkovateľa (www.reservedklub.sk) a to po prihlásení sa do svojho zákazníckeho účtu (konta). Poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť. Poukážky majú platnosť 3 mesiace po vytlačení, alebo po zaslaní SMS poukážky členovi programu. Poukážka na zľavu môže byť uplatnená len súčasne s predložením RESERVED karty a to aj na zľavnený tovar. Použitie poukážky na zľavu je možné uplatniť len pri nákupe v prevádzkach prevádzkovateľa, ktorého hodnota presahuje čiastku 5€. Akékoľvek prípadné ostatné odmeny poskytované členom programu sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené v informačných materiáloch prevádzkovateľa.

Strata karty a zneužitie hesla k zákazníckemu účtu

V prípade straty zákazníckej karty môže člen RESERVED klubu na ktorejkoľvek prevádzke RESERVED vyplniť novú prihlášku a získať novú zákaznícku kartu a zároveň požiadať aby získané Bonusové body z pôvodného zákazníckeho účtu boli prevedené na nový zákaznícky účet. Vydaním novej zákazníckej karty automaticky zaniká platnosť stratenej karty.

V prípade podozrenia člena RESERVED klubu, že heslo k jeho zákazníckemu účtu je známe neoprávnenej osobe, je nutné zriadovateľa zákazníckeho účtu t.j. prevádzkovateľa okamžite kontaktovať, aby bolo možné včas zabrániť prípadnému zneužitiu údajov.

Zánik členstva v zákazníckom programe RESERVED klub

Prevádzkovateľ má právo ukončiť členstvo v RESERVED klube z nasledovných dôvodov:

a)Člen programu poskytol nepravdivé údaje v prihláške
b)Člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpený zvýhodnený tovar pre jeho ďalší predaj za účelom výkonu podnikateľskej činnosti), alebo iným spôsobom porušil všeobecné pravidlá programu
c)Ukončením programu na základe rozhodnutia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení programu na internetových stránkach www.reservedklub.sk, alebo iným vhodným oznámením. Odo dňa oznámenia ukončenia programu už nebude klub prijímať nových členov.
d)Doručením písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovávaním osobných údajov. Z rovnakých dôvodov môže prevádzkovateľ rovnako dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie skôr získaných výhod spojených s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodov podľa písmen a), b) a c) stráca člen programu všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zrušia všetky body načítané do okamihu zrušenia členstva na členskej karte, ak nerozhodne prevádzkovateľ inak; súčasne zanikajú aj akékoľvek ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodu uvedenom v písmene d) bude postupované podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

Člen zákazníckeho programu má právo ukončiť členstvo v RESERVED klube:

e)Doručením písomnej výpovede člena programu z ľubovolného dôvodu, alebo bez udania dôvodu

V prípade zániku členstva výpoveďou podľa písmen d), alebo e) zaniká členstvo okamihom doručenia odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov alebo výpovede prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu.

Ochrana osobných údajov členov zákazníckeho programu

Zákazník svojim podpisom na prihláške do programu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľuje spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Bratislava, IČO: 36 787 507, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13176/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/bydlisko, telefón, email a dátum narodenia (v rozsahu deň a mesiac) (ďalej ako „Osobné údaje“) na účely zriadenia členstva v Reserved klube, čo zahŕňa najmä vydanie členskej karty Reserved klub, členstvo a poberanie výhod a zliav v rámci ponúk Prevádzkovateľa, zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a informácií o produktoch a akciách Prevádzkovateľa ako aj ponúk a reklám na produkty a služby skupiny LPP (ďalej ako „Účel“).

Súhlas zákazník udeľuje po dobu členstva v RESERVED klube a 30 dní po ukončení členstva, prípadne do doby ukončenia činnosti programu, maximálne však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v RESERVED klube. Členovia programu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a prevádzkovateľ údaje zlikviduje.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného sprostredkovateľa (ľov), pričom člen programu berie na vedomie, že na poskytnutie údajov určenému sprostredkovateľovi, alebo sprostredkovateľom sa už nevyžaduje ďalší súhlas. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom Informačnom memorande, ktoré sa nachádza v každej prevádzke RESERVED ako aj na internetovej stránke www.reservedklub.sk v sekcii INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENOV ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU RESERVED KLUB.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek odmeny v rámci programu nie sú právne vymáhateľné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť všeobecné pravidlá programu, najmä všetky bodové a prepočítacie koeficienty. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.reservedklub.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť programu. Dátum ukončenia programu bude oznámený na prevádzkach prevádzkovateľa. Body nazbierané do dátumu ukončenia programu si budú môcť členovia obvyklým spôsobom vymeniť za poukážky podľa platných koeficientov a uplatniť do 2 mesiacov od dátumu ukončenia programu. Po tejto lehote zaniká akýkoľvek nárok zákazníkov na uplatnenie poukážok.

Tieto všeobecné pravidlá programu sa riadia právom Slovenskej republiky. Tieto všeobecné pravidlá sú platné od 29.4.2021, ich celé znenie nájdete na www.reservedklub.sk.

Kontaktné adresy
LPP Slovakia, s.r.o.
J. Kráľa 229/9
97401 Banská Bystrica

Info@reservedklub.sk