RESERVEDklub

INFORMÁCIA O PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

CLENOV ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU RESERVED KLUB

1. Prevádzkovatelom informacného systému je spolocnost LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom
Janka Krála 9, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 787 507, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka c.: 13176/S, tel. c.: +421
484146914, e-mail: info@reservedklub.sk,
2. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromaždovanie, šírenie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhladávanie, prehliadanie,
preskupovanie, kombinovanie, premiestnovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie,
likvidácia, ich cezhranicný prenos, poskytovanie, sprístupnovanie alebo zverejnovanie.
3. Clen Zákazníckeho programu RESERVED KLUB udeluje Prevádzkovatelovi súhlas so
spracúvaním osobných údajov za úcelom vedenia databázy clenov Zákazníckeho programu
RESERVED KLUB a zároven za úcelom prednostného poskytovania informácií
o marketingových aktivitách – zasielanie newslettrov, informácií o pripravovaných akciách,
výrobkoch a o dalších aktivitách v sieti predajní RESERVED na území Slovenskej republiky
formou e-mailu alebo SMS (dalej len „marketingové aktivity“).
4. Súhlas na spracovanie osobných údajov, uvedených v prihláške do Zákazníckeho programu
RESERVED KLUB je platný po dobu clenstva v RESERVED KLUBE a 30 dní po ukoncení
clenstva. Odvolanie súhlasu je potrebné vykonat písomne na adresu spolocnosti
Prevádzkovatela.
5. Prevádzkovatel spracovaním osobných údajov poveril sprostredkovatela v súlade s ust. §
8 Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Sprostredkovatelom je osoba, ktorá
zabezpecuje priamy marketing, výrobu vernostných kariet a vedenie osobných úctov clenov
RESERVED KLUB. Prevádzkovatel poskytne Sprostredkovatelom osobné údaje clenov
RESERVED klubu len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich povinností v mene
prevádzkovatela. Osobné údaje clenov Zákazníckeho programu RESERVED KLUB nebudú
poskytované tretím osobám za úcelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.
6. Pri spracovaní osobných údajov bude dochádzat k ich cezhranicnému prenosu v rámci
clenských štátov Európskej únie.
7. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:
- Meno a priezvisko*,
- dátum narodenia,
- adresa trvalého pobytu* - ulica, císlo, PSC, obec
- telefónne císlo,
- e-mailová adresa*,
údaje oznacené (*) sú povinné,
ostatné údaje sú poskytované dobrovolne.
8. Prevádzkovatel vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od clena Zákazníckeho
programu RESERVED KLUB sú prísne dôverné, budú použité pre úcely vedenia databázy
clenov Zákazníckeho programu RESERVED KLUB, marketingové aktivity pre clenov
RESERVED KLUB a za úcelom plnenia povinností vyplývajúcich z clenstva v Zákazníckom
programe RESERVED KLUB a poskytovania odmien za získané bonusové body za nákupy.
9. Osobné údaje sú zhromaždované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými
zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení. Osobné údaje sú ukladané v bezpecnej databáze. Osobné údaje
budú spracované automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom a to zamestnancami
Predávajúceho a Sprostredkovatela.
10. Práva clena Zákazníckeho programu RESERVED KLUB ako dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba
má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe
písomnej žiadosti od Prevádzkovatela:
- vyžadovat potvrdenie, ci sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vyžadovat vo všeobecne zrozumitelnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
v informacnom systéme,
- vyžadovat vo všeobecne zrozumitelnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vyžadovat vo všeobecne zrozumitelnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
- vyžadovat opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vyžadovat likvidáciu jej osobných údajov, ktorých úcel spracúvania sa skoncil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadat o ich
vrátenie,
- vyžadovat likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
- vyžadovat blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím
casu jeho platnosti, ak prevádzkovatel spracúva osobné údaje na základe súhlasu
dotknutej osoby,
- namietat voci spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na úcely
priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadat ich likvidáciu,
- namietat voci využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 d) na úcely
priameho marketingu v poštovom styku alebo voci poskytovaniu týchto údajov na úcely
priameho marketingu.
11. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri
spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hranicná 12, 820 07 Bratislava 27.